Kongre Programı

Tam Metin Bildiri Kitabı için tıklayınız

Özet Bildiri Kitabı için tıklayınız

Kongre Programı için tıklayınız

Online Oturum İzleyici Linkleri için tıklayınız

Kongreye Çağrı

Değerli bilim insanları ve araştırmacılar,
Tunç Çağı’na kadar uzanan kadim bir tarihi olan İpek yolu, doğudan batıya doğru uzanan bir ticaret güzergahı olarak yüzyıllar boyunca çeşitli milletler tarafından kullanılmış ve geliştirilmiştir. Ana güzergahı Çin’den Orta Asya’ya, İran üzerinden Mezapotamya ile Akdeniz olan İpek Yolu ve çevresinde farklı topluluklar ve ananeler ile şekillenmiş zengin bir Dünya kültürü gelişmiştir. Her ne kadar Çin İpek Yolu’nun kendi tarihi mirası olduğu saiki ile hareket etse de, M.Ö. II yüzyılda büyük bir kısmı Hunlar’ın eline geçen İpek Yolu’nun Türk coğrafyası açısından önemi bu güzergahın Türk toplumlarını birbirine bağlaması ve oldukça uzun bir süre için yoğunlukla Türk toplumlarının topraklarından geçmesi açısından açıktır. Ayrıca Müslüman tüccarların İslamiyeti Çin’den Hindistan’a, Hint Adalarından Filipinler’e, İran’dan Anadolu’ya ve dahi Batıya dek yayması için de vesile olmuştur. Günümüzde Türki Cumhuriyetler ile Türkiye arasında yapılacak her türlü ekonomik, sosyal, ticari ve kültürel nitelikli anlaşma ve varılacak her türlü uzlaşı için merkez stratejileri düzgün ve doğru dizayn edilmiş bir İpek Yolu güzerhanın belirlenmesi, Türk toplumlarının arasındaki iletişimin hızlanıp gelişmesine ve bölgede gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan başat aktörler olarak yer almalarına liderlik edecektir.
Bu alanda yapılan akademik çalışmaların ise çarpan etkisi olacaktır. Zira oldukça uzun zamandır İpek Yolu ile farklı disiplinler açısından ilgilenen akademisyenler ve araştırmacılar, uzun bir zamandan sonra ilk kez bir araya gelerek İpek Yolu’na ve Türklerin bölge geleceğine dair her türlü konuyu tartışma ve değerlendirme imkanı bulacaktır. Ayrıca farklı bakış açılarına sahip uzmanların görüşleri ve fikirleri katılımcılara yeni ufuklar açarken, coğrafyalar arasındaki diyaloglar ise güven ve işbirliğini pekiştirecektir. Tüm bu sebeplerle sizleri bilimsel çalışmalarınız ve değerli görüşleriniz ile kongreye katılmaya davet ediyoruz.

 

Kongre Konuları


Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Ekonomiler

Cinsiyet, Çeşitlilik ve Sosyal Konular

Çevre Ekonomisi ve Çevre Yönetimi

Eğitim ve Sağlık

Emek İktisadı ve Endüstriyel İlişkiler

Endüstriyel Araştırma ve Inovasyon Ekonomisi

Enerji İktisadı ve Enerji Kaynaklarının Yönetimi

Finans, Para ve Bankacılık

İletişim araştırmaları

İstatistik

İşletme ve Finans

İşletme ve Yönetim/ Pazarlama

Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri

Kamu Hukuku

Kamu Maliyesi ve Kamu Ekonomisi

Kamu Politika Uygulamaları

Kamusal Mal ve Hizmetler

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Kırsal Kalkınma Politikaları

Kültür ve Kültür Antropolojisi

Lojistik Yönetimi

Mahalli İdareler ve Sübsidarite

Mali Yerelleşme ve Ademi Merkezileşme

Mekansal Ekonomi ve Ekonometri

Mikroekonomi ve Makroekonomi

Özel Hukuk

Piyasa Ekonomisi ve Girişimcilik

Turizm İktisadı ve Turizm Yönetimi

Türk Dünyasında Kamu Yönetimi Çalışmaları

Türk Halk Bilimi

Türk Tarihi ve Kültürü

Uluslararası İktisat ve Uluslararası Ticaret

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Örgütler

Yoksulluk ve Gelir Dağılımı

 

Kongreye yukarıda sayılan alan ve konularda yazılmış İngilizce, Türkçe ve Özbekçe tüm özgün bilimsel çalışmalara açıktır. Daha önce başka bir yerde yayımlanmış çalışmalar sunulamaz ve bu Kongre kapsamında yayın duyurusu yapılan hiçbir dergi ve kitapta yer alamaz.

Yazım Kuralları

Atıf sistematiği açısından APA 7 Kuralları’na uyulacaktır,
Punto, başlıkta Calibri 12, metin içinde ve alt başlıklarda Calibri 11 olarak belirlenmiştir
Ana başlıklar Büyük harfle ve kalın olarak yazılmalıdır
Grafikler ve tablo içi yazılar 10 punto, grafik ve tablo başlıkları Calibri 11 olmalıdır
Dip notlar ile tablo/grafik/şekil altında yer alan “Kaynak: ….” 9 punto ile yazılacak ve italic olacaktır
Tek satır aralığı ve satır öncesi ve sonrası 6br boşluk bırakılmalıdır.
Girinti kullanılmamalıdır
Gönderilen tüm metinlerin İngilizce, Türkçe ve Özbekçe özet kısmı bulunmalıdır
Tam metin çalışmalarda Giriş, Bulgular, Yöntem ve Metdoloji ile Sonuç ve Kaynakça bölümleri yer almalıdır
Tam metin çalışmalarında Sonuç ve Kaynakça arasına Tartışma bölümü yazılmalıdır.
Tam metin çalışmalarında Tartışma Bölümünün akabinde çalışmanın gelecek çalışmalara nasıl ışık tuttuğu ve çalışmanın kısıtları farklı başlıklar altında değerlendirilmelidir
 

Katılım Ücreti

Yüz yüze katılım ve sunum ücreti: 800 TL
Çevrimiçi katılım ve sunum ücreti: 200 TL
Aynı katılımcı için ikinci bildiri sunum ücreti: 100 TL

 

Ödeme Detayları:

Şube : S00981 / NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONYA BAĞLI ŞUBESİ
IBAN : TR96 0001 5001 5800 7313 1552 01
Ad Soyad / Unvan : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Önemli Notlar

Kongreye yüz yüze katılacak her bir katılımcı için katılım ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Katılım belgesi düzenlenmesi için kabul edilen bir bildiriye dair en az bir katılımcının programa katılması gerekmektedir. Çevrimiçi katılım için en az bir katılımcının katılım ücreti ödemesi gerekmektedir. Toplantı programı başladıktan sonra kayıt ücreti ödeme opsiyonu bulunmamaktadır. Tüm oturumlar ve diğer etkinlikler yalnızca kayıtlı katılımcılara açık olacaktır.


Yüz yüze katılım ücreti aşağıda belirtilen hizmetleri kapsamaktadır:
- Oturumlara Kayıt
-  Çalışma Sunumu
-  Kongre Programı Çıktısı
-  Yüzyüze Sunum ve Katılım Sertifikaları
-  Bildiri Kitabı
-  Kahve Arası Etkinlikleri
-  Öğle Yemeği
Katılım ücreti içerisinde konaklama ve ulaşım ücretleri bulunmamaktadır.

 

Çevrimiçi katılım ücreti aşağıda belirtilen hizmetleri kapsamaktadır: 

- Oturumlara Kayıt
-  Çalışma Sunumu
-  Kongre Programı Çıktısı
-  Çevrimiçi Sunum ve Katılım Sertifikaları
-  Bildiri Kitabı

 

Yayın Olanakları

Kongreye tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Kongre dahilinde sunulan bildirilere ilişkin farklı yayın olanakları mevcuttur. Bu bağlamda, kör hakem uygulamasından geçerek değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan bildiriler aşağıda belirtilen dergilerde yayımlanabilecektir:
-Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Uluslararası Dergi - Özel Sayı, Türkiye)
-Necmettin Erbakan Üniverstiesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Uluslararası Dergi – TR Dizin – Özel Sayı, Türkiye
-Fiscoeconomia (Uluslararası Dergi – TR Dizin – Özel Sayı, Türkiye)
-Financial and Economic Sustainability (Uluslararası Dergi - Özel Sayı,Özbekistan)
Ayrıca tüm özet ve tam metin bildiriler NEÜ Uluslararası Yayınevi tarafından basılacak Kongre Kitabı’nda yayımlanacak olup, seçilen bildiriler yazarların isteğine bağlı olarak “Uluslararası Kitapta Bölüm” olarak yayımlanabilecektir. Kitap bölümü için gönderilen ve kabul edilen çalışmaların içeriğine göre hakem ve bilim kurulu görüşleri doğrultusunda düzeltme yapılması istenebilecektir.

Önemli Tarihler

Kongre Yeri: Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Almazor Bölgesi, Taşkent / Özbekistan

Kongre Tarihi: 4 – 7 Ekim 2022

 

Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Son Gün: 12 Eylül 2022
Bildiri Kabul Yazısının Bildirilmesi için Son Gün: 15 Eylül 2022
Kongre Programının İlanı: 20 Eylül 2022
Kayıt ve Otele Yerleşme: 3 Ekim 2022

Yüz yüze Oturumlar: 4 - 6 Ekim 2022

Çevrimiçi Oturumlar: 6 - 7 Ekim 2022

Tam Metinlerin Gönderilmesi için Son Gün: 31 Ekim 2022
Kongre Kitabının Yayımlanması: 30 Kasım 2022
Semerkant ve Buhara Sosyal Programları kongreden bağımsız bir biçimde kongre takviminin dışında  7 – 8 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sosyal program için 7 Ekim 2022 akşamı yola çıkılacaktır.
Sosyal gezi için hızlı tren kullanılacaktır. Bir gece Semerkant, bir gece de Buhara’da konaklama sağlanacaktır
Sosyal Programın içeriği ve maliyeti Kongreye bir ay kala açıklanacaktır.
Bu program için bildirilecek maliyetlere, yemek ücretleri dahil değildir.

Kurullar

Onur Kurulu

Prof. Dr. Cem Zorlu – Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Prof. Dr. Cengiz Tomar – Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü, Kazakistan

Prof. Dr. Madjidov Inom - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü, Özbekistan

Dr. Xoshimov Elmurod - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi Rektörü, Özbekistan

Prof. Dr. Farmankul Egamberdiyev - Alfraganus Üniversitesi Rektörü, Özbekistan

 

 

Düzenleme Kurulu

Kurul Başkanı

Prof. Dr. Birol Mercan - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Üyeler

Prof. Dr. Abduraxim Vaxabov – Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Ahmet Şahbaz - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bülent Bayram  - Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Bülent Derviş – Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Makedonya

Prof. Dr. Ercan Oktay - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ergashev Toshturgun Ergashevich - Namangan Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Feruza Djumaniyazova-Toshkent Davlat Sharqshunoslik Instituti

Prof. Dr. Numan Aruç – Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi, Makedonya

Prof. Dr. Selim Kayhan - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zekeriya Mızırak - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Absalamov Akrom - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Doç. Dr. Altuğ Murat Köktaş - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Erdal Bayrakcı - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Azizbek Ismailov - Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Ismoil Mahmudov - Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. İbodillokhon Soliev – Namangan Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Kamoliddin Ikromiddinovich Sirojiddinov - Namangan Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Mehmet Nuri Salur - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Segah Tekin - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Tolkin Olimjonovich Ahmedov, Semerkand Devlet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gömleksiz - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nahit Yılmaz - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Ece Gümüş Özuyar - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Bekhzod Shayzakov - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Dr. Sevinch Ulashova -Toshkent Davlat Sharqshunoslik Instituti, Özbekistan

Dr. Shoirakhon Nurdinova - Ekonomik Araştırma ve Reformlar Merkezi, Özbekistan

 

Bilim & Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abduraxim Vaxabov – Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Adem Öğüt - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Agim Mamuti - Rahibe Teresa Üniversitesi, Makedonya

Prof. Dr. Ahmet Ay – Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Diken - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ali Can - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Arshi Khan - Aligarh Müslim Üniversitesi, Hindistan

Prof. Dr. Aşirbek Muminov  – L. N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Atemova Kalipa - Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Avazbek Sodiqov- Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Ayfer Gedikli – Düzce Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bahadır Akın - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Berkimbayev Kamalbek - Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Bilal Kuşpınar - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Birol Akgün - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Branislav Radeljic – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bülent Arı - İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bülent Derviş – Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Makedonya

Prof. Dr. Casim Avcı - Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Cemal Zehir – Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cengiz Tomar – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Dosay Kenjetayev  – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Erşan Sever – Aksaray Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fahri Türk – Trakya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Faisal Ahmed - FORE International Business School, Hindistan

Prof. Dr. Fatih Mehmet Öcal – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bircan - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hazretali Tursun – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Ibragimov Abdugapur - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Prof. Dr. İsmail Seyrek – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Jumaev Nodir  - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Prof. Dr. Kamaruzaman Bin Yusoff - İslam Medeniyeti Akademisi, Malezya

Prof. Dr. Kemal Özcan - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Köpzhasar Zhetibaev - Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Luca Zan – Bologna Üniversitesi, İtalya

Prof. Dr. Madya Mansoureh Ebrahimi - Universiti Teknoloji Malezya, Malezya

Prof. Dr. Mamatkul Jurayev  – Özbekistan İlimler Akademisi, Özbekistan

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur – Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Alagöz – Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Göküş – Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muhammed Fatih Uşan - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muhsin Kar - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mukhtar Khozha - Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Murat Çemrek - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Acar – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Atilla Arıcıoğlu - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Demirci - Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Orçan - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nikolay Egorov – Çuvaş Devlet Beşeri Bilimler Enstitüsü, Çuvaşistan

Prof. Dr. Numan Aruç – Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi, Makedonya

Prof. Dr. Nuran Koyuncu – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nuri Baltacı – Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Raif Parlakkaya - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Selim Aslantaş – Ruhr Üniversitesi, Almanya

Prof. Dr. Sema Ulutürk Akman - İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Shirinova Raima  - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Tahsin Karabulut - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. TaşpolotSadıkov – Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Toshmatov Shuhrat - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Turan Paksoy - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Uğur Adıgüzel - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Viktor Butanayev – Hakas Devlet Üniversitesi, Hakasya

Prof. Dr. Zekai Özdemir – İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Doç Dr. Ioana Monica Horja- Tirgu Mures Dimitrie Cantemir Üniversitesi, Romanya

Doç. Dr. Abdulxakimov Zuhrali - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Abduvoxab Umarov  - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Absalamov Akrom - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Doç. Dr. Adilova Gozal - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Aybeyan Selim – Ulusararası Vizyon Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Doç. Dr. Azam Korbayram - Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Doç. Dr. Bakıt Abjet  – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Batirova Nilufar  – Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi, Özbekistan

Doç. Dr. Bekmirzaev Mirzohid - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Bostonov Mansurjon- Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Elşen Bağırzade – Azerbaycan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Erhan Örselli - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Erjan Auelbekov – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Feyza Şule Göngör - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Fikret Birdişli – İnönü Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ganiev Muhamadjon - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Gökhan Akar - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ismailov Ravshanjon - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. İbodillokhon Soliev – Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Jordan Delev – Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Doç. Dr. Laura Avram - Tirgu Mures Dimitrie Cantemir Üniversitesi, Romanya

Doç. Dr. Mahkamov Ibroyim - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Muhitdinov Shuhratjon - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Özşahin - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mustafa Özgür Tuna – Duke Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri

Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce – Kayseri Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Nagima Koşanova – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Nozim Muminov - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Nurali Majidov - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Nurgün Topallı – Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Pazliddin Xashimov - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Presley K. Wesseh, Jr., Xiamen Üniversitesi, Çin

Doç. Dr. Pusat Pilten – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Rahimov Bahromjon - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Ramazan Uçtu – Irak Amerikan Üniversitesi, Irak

Doç. Dr. Rashidov Rahmatullo – Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Saliha Kebbabı- Constatine 3 Üniversitesi, Cezayir

Doç. Dr. Savaş Erdoğan – Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Shaxnoza Nasretdinova  - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Sirojiddinov Kamoliddin - Namangan Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Soliev Ibodullokhon - Namangan Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Doç. Dr. Şerife Özşahin - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Taylan Özgür Kaya - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Vesna Poposka - Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Doç. Dr. Yusuf Sayın - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Abduvahob Umarov - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Dr. Öğr. Üyesi Almas Kuralbayev– Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Dr. Öğr. Üyesi Antara ben Marzoug - Msila Üniversitesi, Cezayir

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Özel - Bingöl Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Başaran – Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Gulmira Mombekova – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Dr. Öğr. Üyesi Khairulla Massadikov – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dinç – Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sabit Baimaganbetov – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Dr. Öğr. Üyesi Salman Azam Joiya – Lahore Üniversitesi, Pakistan

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Akın - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Akar – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yang Chenv- Şangay Üniversitesi, Çin

Dr. Öğr. Üyesi Zerrouga İsmail - Msila Üniversitesi, Cezayir

Dr. Öğr. Üyesi Zhetibayev Zhanture – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Dr. Öğr. Üyesi Aleksandra Gorecka – Varşova Üniversitesi, Polonya

Dr. Öğr. Üyesi Ayman Hayajneh – Yarmouk Ünivresitesi, Ürdün

Dr. Öğr. Üyesi Hulkarbonu Yokubjonova - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Dr. Öğr. Üyesi Nor Khadijah Mohd Azhari - Mara Teknoloji Üniversitesi, Malezya

Dr. Bayboboeva Firuza - Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, Özbekistan

Dr. Behzod Tagayev  - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Dr. Berdiyarov Baxriddin - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Dr. Khannaev Sherzod  - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Dr. Rizaev Nurbek - Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi, Özbekistan

Dr. Shayzakov Bekzod - Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

Dr. Ainur Akhmatova - Ahmet Yesevi Üniversitesi- Kazakistan

Dr. Yerlan Zhienbayev – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Öğretim Görevlisi Hassan Essop- Stellenbosch Üniversitesi, Güney Afrika

Seysenbay Kudasov – İpek Yolu Uluslararası Üniversitesi, Kazakistan

 

 

Sekreterya

Arş. Gör. Dr. Ahmet Göksel Uluer - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Büşra Yılmaz - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Emel Akbal - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Gamze Mercan - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Hacer Akın - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Kıvanç Altıntaş -Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Niyazi Karabulut - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Yavuz Selim Aşcı - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Uzm. Gulina Yusupova - Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Uzm. Esra Şeker - Erciyes Üniversitesi, Türkiye

İletişim

sircon.info@gmail.com

Bizimle İletişime Geçin