Tam Metin

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 01 Ekim 2022 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli word dosyası olarak otakkonya@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Sunulan bildirilerin tam metninin gönderilmesi özellikle istenmektedir. Kongrede sunulan bildiriler, kongre kitabında yayınlanacaktır.


YAZIM KURALLARI:

1. İmla kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınmalıdır.
2. Bildiri “Microsoft Word” programında yazılmış olmalıdır.
3. Metin yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.
4. Paragraf başı boşluğu ilk satır olarak ayarlanmalıdır.
5. Metin 12 punto ile yazılmalıdır.
6. Metin 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
7. Sayfa düzeninde word belgesinin otomatik olarak bıraktığı üst ve alt, sağ ve sol boşluklar esastır.
9. Dipnotlar 9 punto olmalıdır.
10. Dipnotlarda kaynak adları (kitaplar, tezler veya dergi adları) italik olmalıdır.
11. Dipnotlarda makalelerde, makale adı tırnak içinde ve düz yazılmalıdır. Makalenin yer aldığı eser (dergi vs.) italik yazılmalıdır.
12. Dipnotlarda yazar adı ve soyadı sırası takip edilmelidir. Detaylar için bkz. Şikago stili.
13. Bildirinin sonunda müstakil bir kaynakça verilmelidir. Kaynakça bildirinin özelliğine göre tasnif edilebilir (Arşiv Kaynakları, Kitaplar, Makaleler, Ansiklopedi Maddeleri) 14. Kaynakçada sadece metin içinde kullanılan (bilgi aktarılan) eserler gösterilmelidir.
15. Kaynakçada Ansiklopedi cilt sayısı belirtilirken, orijinalinde Roma rakamıyla cilt sayısı belirtilmişse Roma rakamları, yaygın rakamlar kullanılmışsa yaygın rakamlar kullanılır. 16. Kaynakçada yer alan eser ve makale künyelerinde yazarın önce soyadı (küçük harflerle), sonra adı yazılmalıdır.
17. Kaynakçadaki kitap isimleri italik yazılmalıdır.
18. Kaynakçadaki makale isimleri tırnak içinde ve düz yazılmalıdır.
19. Kaynakçadaki kitaplarda sayfa aralığı verilmemelidir.
20. Kaynakçadaki makalelerin bütününe ait sayfa aralığı gösterilmelidir

Referans Örnekleri:

Dipnotlarda Kitap:
Reşat Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, çev. Kudret Emiroğlu, Belge Yayınları, İstanbul 1993.
Kasaba, a.g.e., s. 36. (devamında)
Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu, s. 36. (aynı yazarın ikinci eseri kullanıldığında)
A. J. Grant-Harold Temperley, Europe in the Nineteenth and Twentienth Centuries (1789-1939), Longmans, Londra 1947. (Birden fazla yazarlı kitaplarda)
Dipnotlarda Makale:
Arif Kolay, “II. Meşrutiyet Döneminde Hariciye Nezaretinde Tenkisat ve Bürokratik Değişim”, Türkiyat Mecmuası, C. 27, S. 1, s. 195–197.
Kolay, a.g.m., s. 196. (devamında)
Kolay, “II. Meşrutiyet Döneminde”, s. 195. (aynı yazarın ikinci eseri kullanıldığında)

Dipnotlarda Ansiklopedi Maddesi:
Şerâfeddin Turan, “Pertev Paşa”, İA, IX, MEB Yayınları, Eskişehir 1970, s. 555.
Turan, a.g.m., s. 554. (devamında)
Turan, “Pertev Paşa”, s. 554. (aynı yazarın ikinci eseri kullanıldığında)

Dipnotlarda Belgeler:
BOA, Y. EE., 14/185/1, 21 Kasım 1895.
BOA, HAT, nr. 43136, 01 Kasım 1834.
TNA, FO, 78/236, nr. 47, Ponsonby’den Palmerston’a, 02 Mayıs 1834.

Kaynakçada Kitap:
Kasaba, Reşat, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, çev. Kudret Emiroğlu, Belge Yayınları, İstanbul 1993.
Kaynakçada Makale:
Kolay, Arif, “II. Meşrutiyet Döneminde Hariciye Nezaretinde Tenkisat ve Bürokratik Değişim”, Türkiyat Mecmuası, C. 27, S. 1, s. 193–214.
Kaynakçada Ansiklopedi Maddesi:
Turan, Şerâfeddin, “Pertev Paşa”, İA, C. IX, MEB Yayınları, Eskişehir 1970, s. 554–556.

Kaynakçada Elektronik Kaynak:
https://www.oxforddnb.com/, 03.03.2022.
Ekler – Albüm – Osmanlı Türkçesi Tıpkıbasımlarda vb.:
22. Resim ve belge türünden tüm materyaller numaralandırılmalı ve altına açıklamaları yazılmalıdır.
23. Metinde sayfa aralarına eklenecek olan şekiller için uygun büyüklükte boşluklar bırakılmalı veya resimlerin nereye geleceği anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.
24. Resim veya şekil altı yazıları 10 punto ve italik olmalıdır.
25. Bildiriler, 6.000-10.000 kelime aralığında olmalıdır.