Özet Hazırlama Kuralları

Özetlerin nasıl hazırlanacağı ile ilgili ilkeler ve kılavuz aşağıda sunulmuştur.

·       Özetiniz, 500 kelime uzunluğunda olmalıdır.

·       Özetiniz, Times New Roman fontunda ve 12 karakter büyüklüğünde tek satır aralığı ile yazılmış olmalıdır.

·       Özetiniz, sayfanın iki yanına hizalanmış bir biçimde yazılmış olmalıdır.

·       Özette, en üst bölümden başlayarak sırasıyla; özetin başlığı, çalışmayı yapan öğrencinin adı ve soyadı, kurumu, elektronik posta adresi, çalışmanın danışman öğretmeninin adı ve soyadı, kurumu, elektronik posta adresi ve cep telefonu bilgilerine alt alta olacak biçimde yer verilmelidir. Varsa diğer yazarlar için de aynı işlemler tekrarlanmalıdır.

·          Özetinizde araştırmanın amacı, problem cümlesi, yöntem, bulgular, sonuçlar, tartışma ve öneriler bölümleri yer almalıdır. Özetin bitiminin altında da konu ile ilgili anahtar kelimeler yer almalıdır.

 

Bildiri Özetinin;

Problem bölümünde; bu araştırma hangi probleme çözüm bulmak için yapılmıştır? Alanındaki hangi belirsizlikleri giderecek, hangi soruların cevaplanmasına yardımcı olacaktır? Konu ile ilgili alanyazında daha önceden yapılan çalışmalar incelenmiş midir? Temel probleme bağlı olarak hangi alt problemlere cevap aranmış, hangi denenceleri test etmiştir? sorularının cevaplarına yer verilmelidir. Bu bölümde ilgili varsayım/sayıltılar belirtilmelidir.

Amaç bölümünde, araştırmanın/projenin/eserin ortaya konulmasındaki amaç nedir? Bu çalışma niçin yapılmıştır? Çalışmanın sonuçları ile temel bilim alanlarına ya da üstün zekâlı/yeteneklilerin eğitimi ile ilgili alanlara ne gibi katkılar getirilmesi beklenmelidir? sorularının cevaplarına yer verilmelidir.

Yöntem bölümünde öğrencinin kendi ifadesi ile araştırma sürecinde neler yaptıkları, araştırmayı nasıl planlayıp kararlaştırarak uyguladıkları ve sonuçlandırdıkları anlatılmalıdır. Buna ek olarak araştırma bilimsel araştırma metotlarından hangisi ile yürütülmüştür? Araştırma var olan bir durumu belirlemeye yönelik tarama modelinde bir çalışma mı, yoksa yeni bir metodolojinin, uygulamanın, aracın, çalışmanın herhangi bir unsur üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışan deneysel bir çalışma mı? Araştırma standart ölçme araçları/ölçekler, anketler vb. araçlarla toplanarak elde edilen sayısal verilere dayalı nicel bir çalışma mıdır yoksa konu ile ilgili sözel ifadeleri, yorumları, değerlendirmelerin analiz edildiği nitel bir çalışma mıdır? Araştırmanın verileri bireylerden toplanmışsa katılımcılar/örneklem ve özellikleri (sayıları, bayan erkek sayısı, sınıf ve yaşları, araştırmada ele alınan diğer değişkenlerle ilgili özellikleri) nasıldır? Veriler bir deneyden elde edilmişse elde edildiği deney ve ortam nasıldır?  Araştırmanın verileri hangi araçlarla nasıl toplanmıştır? Veriler nasıl analiz edilmiştir? Güvenirlik/geçerlik nasıl sağlanmıştır? soruları yöntem bölümünde açıklanmalıdır.

Bulgular bölümünde araştırmanın her bir alt problemine ya da denencesine ilişkin elde edilen bulgular sayısal veriler de kullanılarak kısaca belirtilmelidir. Bir örnekle açıklamak gerekirse “Ülkemizde 45-80 yaş grubu sağlıklı bireylerden sigara içmeyenlerin %16,52si akciğer kanserine yakalanmakta; aynı yaş grubundaki sigara içenlerin %86,45’i akciğer kanseri olmaktadır. Verilere göre sigara içenlerin büyük bir bölümü akciğer kanserine yakalanmaktadır.” ifadesi bir bulgudur. Bu bulgu sonuç bölümünde “sonuç ifadesi” olarak nasıl yazılacağı da açıklanmıştır. Ayrıca bu bölümde Bulgular açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi ve problem durumunuza uygun bir şekilde açıklanması, elde edilen bulgular ile ilgili görüşlere yer verilmesi beklenmektedir.

Sonuç ve Öneriler bölümünde araştırmanın her bir alt problemine ya da denencesine ilişkin ortaya konulan bulgularından elde edilen sonuçlara yer verilmelidir.  Örneğin yukarıdaki bulgu sonuç bölümünde “Sigara akciğer kanserine sebep olmaktadır” şeklinde ifade edilebilir. Araştırmamızda kaç alt problem/denence var ise en az o kadar sonuç ifadesine yer verilmelidir. Her bir alt problemle ilgili sonuç alt problemle aynı numarayı taşıyacak şekilde numaralandırılmalıdır. Yani “Problem” bölümünde yer alan 1 numaralı alt probleme ilişkin sonuç, “Sonuç” bölümünde 1 numara ile, 2 numaralı alt probleme ilişkin sonuç, “Sonuç” bölümünde 2 numara ile ve bu şekilde devam edecek şekilde numaralandırılmalıdır. Bu arada bir alt probleme ilişkin birden fazla sonuca ulaşılmış ise o alt probleme ilişkin sonucun altında bir paragraf olarak ifade edilmelidir. Bu bölümde araştırmanıza ait önerileri açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmeniz beklenmektedir.

Anahtar Kavramlar bölümünde çalışmanızın temel konusunu ifade eden ve etiketlemeye yarayacak en az üç, en fazla beş kavramdan oluşan kilit kelimelere yer verilmelidir. Bir önceki örnek dikkate alındığında anahtar kavramlar “sigara içme, kanser” şeklinde olabilir.